Cíle projektu

Během činností v rámci projektu si žáci začnou vytvářet užší vztah ke svému okolí. V době, kdy se krajina a prostředí kolem nás mění obrovskou rychlostí, budou využívat moderní technologie k tomu, aby zmapovali průběh, důvody a důsledky těchto změn. Prozkoumají nejen, jak vypadají konkrétní místa nyní, ale vypraví se i do jejich minulosti. Přitom naváží kontakty s místními pamětníky nebo se vypraví do archivů. Projekt tak žáky učí nejen dívat se kolem sebe, ale i vytvářet si názor na změny, které se kolem nás dějí a pomáhá jim tvořit si aktivní postoj k životu.

Vztah ke školské reformě
Díky Krajině za školou mohou školy realizovat výuku odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu. Projekt Krajina za školou významně koresponduje s více vzdělávacími oblastmi RVP i s průřezovými tématy. Ve výsledku tento projekt pomáhá dosahovat u žáků stanovených klíčových kompetencí. Dalšími oblastmi zavádění RVP je podpora týmové práce, využívání moderních informačních technologií, vznik transgeneračních vztahů a výchova k aktivnímu občanství. Vzhledem k prioritám Evropské unie projekt podporuje místní iniciativy, přispívá k rovným příležitostem obyvatel měst i venkova, podporuje péči o kulturní a krajinné dědictví, zprostředkovává studentům práci s informačními technologiemi a v neposlední řadě přispívá k naplňování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Konkrétní cíle :
Realizovat pro studenty zajímavý terénní výzkum zaměřený na vývoj krajiny, kultury, historie a architektury
Terénní výzkum je aktivní činností pohybovou – až sportovní – mimo prostory školy. Koordinátor projektu se se studenty na škole domluví na tématech, která budou žáci zpracovávat. V případě zpracování více témat je možné studenty rozdělit do více týmů. Další možností je rozdělit je podle typu činností – rozhovory, skenování, psaní, systematizace dat. Studenti budou podle historických snímků různých lokalit či objektů vyhledávat identická místa a sledovat jejich vývojové změny. Tento osobní zážitek z terénu zpracují pomocí digitálního fotoaparátu také pro výukový a prezentační materiál, ve kterém shrnou výsledky svého studia.
Motivovat žáky k navázání užšího vztahu ke kulturní historii
Cílem projektu je podpořit vytváření postojů žáků k jejich životnímu prostředí, vytváření hodnotového žebříčku. Projekt významně přesahuje do oblasti celoživotního vzdělávání - žáci se mu budou moci věnovat i nadále ve svém volném čase. Prostřednictvím projektu Krajina za školou chceme pomoci žákům získat hlubší vztah k jejich okolí. Sběrem etnografického materiálu, komplexní digitalizací a archivací dat, realizací rozhovorů a terénním výzkumem studenti získají konkrétní znalosti o vývoji svého regionu, které jim pomohou lépe pochopit vývoj a problematiku života v místě. Zapojením široké veřejnosti do všech kroků v realizaci projektu zajistíme významné rozšíření záměru projektu mimo školu. Doufáme, že toto spojení s regionem pomůže získat mladé lidi k zvelebování oblasti.
Umožnit práci s digitálními technologiemi
V rámci projektu budou studenti používat počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitální diktafony, grafické programy, webová administrátorská rozhraní. Všechny tyto činnosti budou moci studenti realizovat a připravit se tak pro standardní činnost v rámci jakéhokoliv jiného projektu - jak školního, tak pracovního.
Provozovat eLearningový server Krajina za školou pro potřeby mezipředmětové výuky
Vytvořit databázi projektů škol, které se budou zabývat mapováním změn v kultuře ČR. Celé administrátorské prostředí bude připodobněno počítačové hře. Hlavním důvodem bude vzbudit zájem studentů o tento typ prezentace. Všechny školy v ČR budou moci takto vzniklé učební materiály využít ve výuce a testovat je.
Vytvořit pro každou školu propagační výstavu a knihu
Tyto výstupy získá každá škola, studenti se tudíž mohou prezentovat svojí prací, což jim pomůže formulovat své postoje. Součástí prezentace výsledků projektu bude i vlastivědná procházka a prezentace v místním tisku.
Pomoci zavádět projektovou výuku do ŠVP
Tento projekt je dostatečně široký a reprezentativní příklad projektového vyučování, které podporuje MŠMT jako nástroj dosažení klíčových kompetencí.
Nabídnout odborné semináře pro pedagogické pracovníky
Pro pedagogy ze zapojených škol je připraveno 10 odborných seminářů k tématům, jež souvisí s krajinou i pražskými specifiky. Dále může celý pedagogický sbor absolvovat seminář dle vlastního výběru zaměřený na pedagogickou činnost.